PODMÍNKY PRONÁJMU

Úvodní stránka > Informace > Podmínky pronájmu

Provozní řád obytného vozu je zdůrazněním základních pravidel z obchodních podmínek. Prosíme o dodržování níže uvedených zásad po celou dobu pronájmu.
DOKLADY, MINIMÁLNÍ DOBA PRONÁJMU, ŘÍZENÍ VOZU

 Platný řidičský průkaz skupiny B + platný doklad totožnosti (OP/Cestovní pas) po celou dobu pronájmu.

Věk nájemce min. 22 let a praxe v řízení vozidel nejméně 1 rok.

Pronajatý obytný vůz smí řídit pouze nájemce, nebo osoby uvedené v Nájemní smlouvě.

Minimální doba pronájmu jsou 3 noci.

Při předčasném ukončení pronájmu obytného vozu se nájemné nevrací.

PŘEDÁVKA / VRÁCENÍ / POZDNÍ VRÁCENÍ OBYTNÉHO VOZU + OSTATNÍ

✓ Vozidla jsou havarijně pojištěné. Na vozidla se vztahují asistenční služby v neomezené formě.

Předávka obytného vozu a seznámení s obsluhou všech zařízení i příslušenství trvá cca 40 – 50 min. Zpětné převzetí cca 30 – 40 min.

✓ Předání obytného vozu od 15:00 hodin (nebo dle vzájemné domluvy, pokud to umožňuje dostupnost vozu).

Čas předávky/vrácení obytného vozu je do 11:00 hodin (nebo dle vzájemné domluvy, pokud to umožňuje dostupnost vozu). V případě pozdního vrácení zaplatí nájemce vedle částky odpovídající dennímu nájemnému též smluvní pokutu 3 000 – 5 000 Kč (dle délky prodlení).

Obytný vůz se předává/vrací čistý, vždy s vyprázdněnou toaletní nádrží. Při vrácení znečištěného karavanu nebo s nevyprázdněnou toaletní nádrží účtujeme částku 1.500,- Kč. Při silném znečištění (olejem, barvou atd.) až 5.000,- Kč. Úklidem se rozumí takový stav vozu, v jakém bylo vozidlo vypůjčeno. V případě nedostatků při úklidu je účtován poplatek ve výši 2.500,- Kč. Při odstranitelném poškození interiéru nebo exteriéru účtujeme skutečně vynaložené náklady na opravu. Při neodstranitelném poškození interiéru nebo exteriéru účtujeme úhradu v plné výši.

✓ Během jízdy je nutná pravidelná kontrola oleje. Při poklesu hladiny oleje odpovídá nájemce za jeho doplnění.

✓ Obytný vůz se předává/vrací s plnou nádrží pohonných hmot a bomb LPG (stav jako při předávce).

Nájemce je povinen při vrácení obytného vozu upozornit pronajímatele na případná poškození či zničení obyt. vozu nebo jeho příslušenství/vybavení a způsobenou škodu uhradit dle pokynu pronajímatele.

 Předpokládaný nájezd km je 250 km/noc. Přesáhnutí nájezdu km je řešeno doplatkem 5-6,- Kč/km, případně individuálně dle délky pronájmu.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Nezávazná rezervace karavanu/obytného vozu na daný termín platí 4 kalendářní dny. Do této doby musí být uhrazena rezervační záloha. V případě neuhrazení zálohy v uvedené době se rezervace ruší.

Závaznou se stane rezervace v okamžiku úhrady rezervační zálohy v hotovosti nebo bezhotovostně (dnem připsání částky na bankovní účet pronajímatele). Výše rezervační zálohy činí 10 000,- Kč. V případě celkové ceny za pronájem nižší než 10 000,- Kč, je pak výše rezevační částky shodná s výší cenou za pronájem.

Doplatek nájemného se platí nejpozději v den převzetí obytného vozu.

Výše nájemného je stanovena v platném ceníku u každého obytného vozu není-li stanoveno pronajimatelem jinak.

Vratnou kauci (25 000 Kč/obytný vůz) platí nájemce pronajímateli v hotovosti v den zahájení pronájmu. Kauci vrací pronajímatel v plné výši po zpětném převzetí obytného vozu. V případě poškození/zničení karavanu/obytného vozu nebo pozdním vrácení nájemcem se škoda uspokojí z kauce a nájemci se vrací poměrná část.

K ceně půjčovného je účtován jednorázový servisní poplatek ve výši 1.000 Kč/obytný vůz. Není-li stanoveno pronajímatelem jinak.

STORNO PODMÍNKY

✓ Při zrušení rezervace je účtován smluvní storno poplatek ve výši 10 000,- Kč ze zaplacené zálohy. V případě, že je celková cena pronájmu nižší, než 10 000,- Kč, je pak tato celá částka za pronájem považována za strono poplatek (příklad: celková cena pronájmu je 7 900,- Kč = při zrušení je storno poplatek ve stejné výši, tedy 7 900,- Kč).

 

V PŘÍPADĚ PORUCHY / NEHODY / JINÉ NESTANDARDNÍ UDÁLOSTI
Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoliv škodu na voze telefonicky přímo pronajímateli.

Veškeré opravy nákup náhradních dílů je možno realizovat pouze se souhlasem pronajímatele.

Při každé nehodě či neoprávněném vniknutí je nájemce povinen volat policii a požadovat od ní potvrzení o zápisu události, pořídit nákres či fotodokumentaci.

V případě nehody je vždy nutné získat identifikační údaje druhého poškozeného.

Vůz je po celou dobu nájmu havarijně pojištěn – spoluúčast činí 10% nebo 10 000 Kč.

Při ztrátě dokladů nebo klíčů od obytného vozu bude nájemci účtována jako smluvní pokuta částka 6.000,- Kč.

Při ztrátě dokladů nebo klíčů od obytného přívěsu bude nájemci účtována jako smluvní pokuta částka 4.000,- Kč.

JE ZAKÁZÁNO
Provádět jakékoliv úpravy v interiéru nebo exteriéru obytného auta (šroubování, vrtání, polepování, atd.).

Uvnitř obytného auta používat otevřený oheň (svíčky, prskavky, atd.).

Uvnitř obytného auta kouřit.

Uvnitř obytného auta přepravovat/přechovávat jakákoliv zvířata.

Uvnitř obytného auta převážet jízdní kola, skútry/motorky, lyže či jiné předměty, které by mohly poškodit interiér.

Používání běžného toaletního papíru do chemického WC.

Používání chemického WC bez chemie.

Používání postelí – paland osobami nad stanoveným váhovým limitem.

Úmyslné poškozování interiéru/exteriéru obytného auta.

DOPORUČUJEME PŘED KAŽDOU JÍZDOU
Přepnout lednici na provoz 12V nebo automat.

Zkontrolovat vypnutí všech vodovodních baterií a uzavření toalety.

Uschovat všechny předměty do skříněk/schránek.

Zkontrolovat zda jsou všechny skříňky/schránky i dveře řádně uzavřeny a uzamčeny.

Zkontrolovat zda jsou uzavřena všechna okna (zvláště střešní), za jízdy nesmí být otevřena ani na ventilaci.